افتخاری دیگر
6سال متوالی به عنوان تعاونی برتر استان اصفهان
درچهار دهمین جشنواره تعاونی های برتر استان اصفهان  بار دیگر شرکت تعاونی به عنوان تعاونی برتر انتخاب  ومفتخر به دریافت تندیس ولوح تقدیر گردید